CIS-aktywnie do pracy
2023-03-01
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w partnerstwie, m.in. z Chełmską Biblioteką Publiczną w Chełmie od 01.03.2023 r. rozpoczyna realizację zadania publicznego, pn. „CIS-aktywnie do pracy” współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023.

 

Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pod tytułem „CIS – aktywnie do pracy” zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2023.
Realizatorem zadania publicznego pod tytułem „CIS – aktywnie do pracy” będzie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
Na realizację zadania publicznego przyznano środki finansowe w formie dotacji ze środków budżetu państwa w kwocie 120 000,00 PLN.
Wkład własny w kwocie 127 724,48 PLN, stanowią środki z Funduszu Pracy, na pokrycie świadczeń integracyjnych dla uczestników zadania publicznego.
Całkowita wartość zadania publicznego: 247 724,80 PLN.
Zadanie publiczne realizowane będzie od 1.03.2023 r. do 31.12.2023 r. na terenie Miasta Chełm, w ramach Priorytetu II Ścieżki reintegracji. Zadanie wiodące 1. Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców. Strefa działalności pożytku publicznego: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Grupę docelową stanowić będzie 20 osób (w tym 16 kobiet) bezradnych w sprawach opiekuńczo wychowawczych lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tej grupie 4 osoby, które są w trakcie realizacji programu finansowanego ze środków własnych, realizujący ścieżkę reintegracji w ramach środków własnych. Ww. osoby, tj. 4 uczestników zostanie objętych wsparciem w ramach reintegracji zawodowej (będą uczestnikami wyłącznie kursów dzięki, którym nabędą nowe kompetencje i umiejętności a tym samym zwiększą swoje szanse na zatrudnienie). Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące na terenie Miasta Chełm, spełniające przesłanki określone w art. 1 ust 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj. osoby które, podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Uczestnicy będą kierowani do udziału w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego odbywać się będzie w następujących grupach zawodowych:
– Kucharz;
– Opiekun osoby starszej;
– Robotnik gospodarczy;
– Porządkowa.

Celem głównym zadania jest podniesienie do 31.12.2023 r. aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (16K) zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób , zamieszkałych na terenie Miasta Chełm oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 6 osób/absolwentów, na zasadach zatrudnienia wspieranego (umowa na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy), dofinansowywanego z Powiatowego Urzędu Pracy.
W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:
1. Utworzenie partnerstwa lokalnego (marzec);
2. Promocja i rekrutacja (marzec – listopad);
3. Reintegracja społeczna (kwiecień-listopad), w tym: warsztaty motywacyjne, psychoedukacja rodzinna, edukacja ogólna i zdrowotna, profilaktyka uzależnień, wyjazd integracyjny do Zamościa, wizyty edukacyjno – integracyjne w ramach partnerstwa lokalnego;
4. Reintegracja zawodowa (kwiecień-listopad), w tym: przygotowanie w kierunkach – kucharz, robotnik gospodarczy, opiekun osoby starszej, porządkowa, kurs kierowania ruchem drogowym, kurs konserwator terenów zielonych z obsługą sprzętu ogrodniczego, kurs opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, kształtowanie umiejętności samodzielnego i skutecznego pozyskiwania pracy;
5. Promocja prowadzonych działań i uczestników CIS (kwiecień-listopad);
6. Monitoring sytuacji społecznej i zawodowej oraz wsparcie absolwentów CIS (grudzień).
Zadanie publiczne zapewnia uczestnikom: świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, jeden posiłek dziennie; odzież roboczą; badania lekarskie; ubezpieczenie NNW; szkolenie bhp; środki ochrony indywidualnej; materiały szkoleniowe.
Realizacja projektu zapewni dostęp do usług reintegracyjnych nowej grupie osób potrzebujących wsparcia oraz wzmocni ich uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Aktywizacja i integracja osób bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego pozwoli nie tylko powrócić im na rynek pracy, ale również stworzyć nowe więzi społeczne, przeciwdziałając izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną m. in. efekty:
– liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niewymienionych wprost w art. 1 ust. 2 pkt.1-8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które skorzystały z oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego wspartych w ramach programu – 20 (w tym 16 kobiet)
– liczba porozumień zawartych przez PZS z innymi podmiotami w celu rozszerzenia oferty reintegracyjnej – 1
– liczba osób pracujących, po zakończeniu programu reintegracji – min. 6
Partnerzy projektu:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie;
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie;
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie;
4. Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie;
5. Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie;
6. Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie;
7. Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie;
8. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w Lublinie.

Szczegółowe informacje:
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, ul. Połaniecka 10, tel. 82 5637379, adres e-mail: cischelm@cis.chelm.pl