Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług i zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie (dalej: Biblioteka).
  2. Usługi świadczone przez Bibliotekę są bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszym Regulaminie.
  3. Biblioteka świadczy usługi w następujących punktach obsługi Czytelnika:

    1) Wypożyczalnia Główna – ul. Partyzantów 40,

    2) Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych – ul. Partyzantów 40,

    3) Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci – ul. Partyzantów 40,

    4) Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia – ul. Partyzantów 40,

    5) Filia nr 1 – Wypożyczalnia Książek dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – ul. Nadrzeczna 5,

    6) Filia nr 2 – Wypożyczalnia Książek dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – ul. Zachodnia 31,

    7) Filia nr 3 – Wypożyczalnia Książek dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży – ul. 11 listopada 4.

§ 2. Prawo korzystania

  1. Każdy Czytelnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość poświadczyć własnoręcznym podpisem na Karcie Zobowiązania.
  2. Korzystanie z usług wymienionych w niniejszym regulaminie jest możliwe za okazaniem Karty Czytelnika, którą Czytelnik otrzymuje bezpłatnie z chwilą zapisania do Biblioteki.
  3. Przy zapisie Czytelnik winien:

    a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający dane osobowe,

    b) zapoznać się z Regulaminem i zobowiązać podpisem do jego przestrzegania.

  1. Za niepełnoletniego Czytelnika zobowiązanie i oświadczenie składają oraz przyjmują odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
  2. Istnieje możliwość samodzielnego rozpoczęcia procesu zapisania się do Wypożyczalni za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej katalogu elektronicznego Biblioteki (katalog.chbp.chelm.pl). W celu dokończenia procedury zapisu należy zgłosić się osobiście do dowolnej placówki Biblioteki spełniając warunki wymienione w pkt. 3 lub pkt. 4.
  3. Za wydanie nowej Karty Czytelnika, w przypadku zgubienia lub zniszczenia, Czytelnik ponosi opłatę, której wysokość reguluje aktualnie obowiązujący Cennik Opłat i Usług ChBP im. M.P. Orsetti w Chełmie (dalej: Cennik).
  4. Zgubienie Karty Czytelnika należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione do czasu zgłoszenia przez jej właściciela.
  5. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki. Czytelnik, który zażądał usunięcia konta bibliotecznego, jest zobowiązany do zwrotu Karty Czytelnika.
  6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych podanych w trakcie zapisu.

§ 3. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Czytelnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Biblioteka informuje, że:

  1. administratorem danych Czytelnika będzie Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti z siedzibą w Chełmie przy ul. Partyzantów 40, tel. 82 563 95 92, e-mail: sekretariat@chbp.chelm.pl;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – jak wyżej;
  3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j.w. o ochronie danych oraz na podstawie Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i Ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w celu świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do obsługi Czytelnika w zakresie udostępniania zasobów i urządzeń należących do Biblioteki, egzekwowania opłat za niedotrzymanie terminu zwrotu lub szkodę, oraz do celów statystycznych;
  4. odbiorcą danych Czytelnika będzie podmiot świadczący usługę opieki serwisowej dla systemu bibliotecznego zainstalowanego na serwerze własnym Biblioteki;
  5. dane Czytelnika będą przechowywane przez okres korzystania z usług Biblioteki określonych w niniejszym Regulaminie; w przypadku niekorzystania z usług i niezgłoszenia rezygnacji – przez okres 5 lat lub do czasu uregulowania ewentualnych zaległości;
  6. Czytelnik ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody;
  7. Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  8. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§ 4. Wypożyczanie i udostępnianie

  1. Czytelnik Biblioteki ma prawo do:
    • wypożyczania książek, książek mówionych, filmów, zbiorów muzycznych;
    • korzystania z zasobów udostępnianych na miejscu, tj. księgozbioru Działu Zbiorów Regionalnych i Czytelni, czasopism oraz gier;
    • korzystania z wyznaczonych stanowisk komputerowych;
    • korzystania z wyznaczonego sprzętu multimedialnego;
    • korzystania z usługi dostarczenia zbiorów do domu;
    • korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych;
    • korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych;
    • korzystania z wypożyczania Czytaka – dotyczy Czytelników niewidomych lub niedowidzących.
  1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć:

    a) jeden Czytak – na okres 60 dni,

    b) jeden film – na okres 3 dni,

    c) pozostałe zbiory w ilości 5 egzemplarzy – na okres 30 dni.

  1. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników i nie minął termin ich zwrotu:

    a) Czytak – na kolejne 30 dni,

    b) film – na kolejne 3 dni,

    c) pozostałe zbiory – dwukrotnie na kolejne 30 dni.

  1. Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.
  2. Wypożyczenie zasobów Biblioteki rejestrowane jest elektronicznie na koncie Czytelnika.
  3. Czytelnik samodzielnie lub za pośrednictwem bibliotekarza może zarezerwować pozycje, które są w danej chwili wypożyczone. Informacja o dostępności rezerwacji zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Czytelnika. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia dostępności pozycji.
  4. Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 4 dni roboczych, nieodebranie w tym czasie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.
  5. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed udostępnieniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
  6. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z jego winy: zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zasobów Biblioteki.
  7. Z chwilą wypożyczenia zbiorów bibliotecznych Czytelnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązanie do ich zwrotu w oznaczonym terminie, w takim stanie, w jakim zostały mu wypożyczone.
  8. Za nieterminowy zwrot zbiorów Biblioteka pobiera karę według aktualnego Cennika.
  9. W przypadku, gdy Czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych zbiorów, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń poprzez: upomnienie na piśmie lub drogą elektroniczną, obciążenie Czytelnika ustaloną w aktualnie obowiązującym Cenniku opłatą za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, zablokowanie konta oraz pozbawienie prawa korzystania ze wszystkich placówek Biblioteki, przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego.
  10. Dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M.P. Orsetti w Chełmie może umorzyć karę za nieterminowy zwrot lub należność windykacyjną w części lub w całości oraz wycofać sprawę z postępowania egzekucyjnego.
  11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów Czytelnik reguluje zobowiązanie poprzez odkupienie lub zapłacenie kwoty w wysokości ceny rynkowej danego egzemplarza, zapłacenie należności powtórnego nagrania części książki mówionej, a w przypadku dzieła wielotomowego – kompletu dzieła.
  12. W przypadku uszkodzenia Czytaka, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy, a w przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia płaci odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej danego urządzenia.

§ 5. Usługa dostarczenia zbiorów do domu

  1. Usługa dostarczenia zbiorów do domu, jest usługą bezpłatną, z której mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne, mieszkające na terenie Chełma.
  2. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych (tel. 82 564 28 63) lub Sekretariacie (tel. 82 563 95 92).
  3. Czytelnicy korzystający z usługi wypożyczają zbiory na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia

  1. W Dziale Zbiorów Regionalnych i Czytelni można korzystać z księgozbioru i czasopism oraz z własnych książek, czasopism lub laptopów po uprzednim zgłoszeniu dyżurującemu bibliotekarzowi.
  2. Czasopisma udostępniane są tylko na miejscu.
  3. Udostępnienie zbiorów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza po uprzednim wypełnieniu przez Czytelnika rewersu.
  4. W przypadku, gdy Czytelnik zamierza w kolejnych dniach korzystać ze zbiorów dostarczonych z magazynu, bibliotekarz może zatrzymać je w Czytelni.
  5. Zbiorów magazynowych nie udostępnia się na kwadrans przed zamknięciem.
  6. Na potrzeby Czytelnika mogą być sporządzane kserokopie z materiałów bibliotecznych oraz wydruki ze stron internetowych, odpłatność za usługę reguluje aktualny Cennik.
  7. Na potrzeby Czytelnika mogą być sporządzane bezpłatne wydruki dokumentów z wybranych baz elektronicznych.

§ 7. Wypożyczalnia międzybiblioteczna

  1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna działa przy Czytelni.
  2. Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia korzystanie, w celach naukowych, dydaktycznych i poznawczych ze zbiorów innych bibliotek krajowych.
  3. Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie Karty Czytelnika oraz brak zaległości wobec Biblioteki.
  4. Zamówienia do wypożyczalni międzybibliotecznej, zawierające dokładne dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji, składać należy osobiście w Czytelni.
  5. Publikacje sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.
  6. Wszelkie opłaty wynikające ze sprowadzenia zbiorów bibliotecznych ponosi Czytelnik, które należy uiścić przy odbiorze zamówienia. Opłata za sprowadzenie zbiorów bibliotecznych obejmuje koszt przesyłki oraz jej ubezpieczenia według aktualnej taryfy pocztowej. Opłata naliczana jest według stawki uregulowanej w Cenniku.
  7. O oczekującej na odbiór pozycji Czytelnik informowany jest telefonicznie przez bibliotekarza. Nieodebranie zamówionych zbiorów bibliotecznych uniemożliwia ponowne ich zamówienie oraz przyjęcie do realizacji nowych zamówień.

§ 8. Wypożyczalnia Krótkoterminowa

  1. Usługę wypożyczeń krótkoterminowych świadczy Czytelnia.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy. Wypożycza się je na pół godziny przed zamknięciem, a zwraca następnego dnia zgodnie z godziną otwarcia Czytelni.
  3. Nie wypożycza się: encyklopedii, słowników, informatorów, czasopism, albumów, atlasów, map, zbiorów cennych i regionalnych.
  4. Niezwrócenie książek w terminie skutkuje poniesieniem kary finansowej według aktualnie obowiązującego Cennika oraz wstrzymaniem korzystania z usług Biblioteki.

§ 9. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

  1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych oraz internetu służy przede wszystkim celom informacyjnym i odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Czytelnika.
  2. Czytelnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego oraz internetu.
  3. Biblioteka nie gwarantuje minimalnej prędkości łącza internetowego ani dostępności do wszystkich usług i aplikacji internetowych.
  4. Czytelnik ma prawo do korzystania z zainstalowanego oprogramowania, pracy z materiałami zapisanymi na własnych nośnikach, zapisywania tworzonych i pobieranych z internetu danych na własnych nośnikach.
  5. Czytelnik ma obowiązek zwolnienia stanowiska komputerowego, jeśli zostanie o to poproszony przez dyżurującego bibliotekarza.
  6. Zabrania się wykorzystywania stanowisk komputerowych z dostępem do internetu do:
    • działań naruszających ustawę o prawie autorskim;
    • przeglądania i rozpowszechniania materiałów zawierających pornografię, sceny drastyczne, propagujące przemoc, terroryzm, rasizm itp.;
    • rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym;
    • pobierania i rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania (malware);
    • podszywania się pod innych użytkowników Internetu;
    • prób uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których Czytelnik nie jest uprawniony;
    • prób ominięcia zabezpieczeń;
    • dewastowania sprzętu komputerowego;
    • wprowadzania zmian w konfiguracji oprogramowania;
    • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i sprzętu;
    • wszelkich innych działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub takich, które mogą być uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania dostępu do Internetu i infrastruktury informatycznej.
  1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody spowodowane w lokalnych lub odległych systemach informatycznych.
  2. Wykrycie działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem skutkować będzie odebraniem Czytelnikowi możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych w Bibliotece.
  3. W trakcie pracy na stanowiskach komputerowych Czytelnik powinien na bieżąco zapisywać tworzone lub pobierane dane na własnych nośnikach. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do powyższego zalecenia.
  4. Czytelnik jest zobowiązany do informowania o zauważonych uszkodzeniach sprzętu lub oprogramowania oraz komunikatach o obecności szkodliwego oprogramowania.
  5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Czytelnika w komputerze, w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp. i ewentualne straty z tego wynikające.
  6. Czytelnik może korzystać ze stanowisk komputerowych przez godzinę. Istnieje możliwość przedłużenia czasu, pod warunkiem, że nie oczekują inni.
  7. Biblioteka ma prawo żądać od Czytelnika wyrównania szkód, jeśli je poniosła na skutek postępowania niezgodnego z niniejszym Regulaminem.
  8. Dzieci i młodzież do lat 13 mogą korzystać ze stanowisk komputerowych w specjalnie wyznaczonych miejscach.

§ 10. Zasady korzystania z wyznaczonego sprzętu multimedialnego

  1. Czytelnik może korzystać z konsoli gier przez godzinę. Istnieje możliwość przedłużenia tego czasu, pod warunkiem, że nie oczekują inni.
  2. Czytelnik może korzystać ze stanowiska multimedialnego przez czas niezbędny do odsłuchania lub obejrzenia całości wybranego materiału audiowizualnego.
  3. Gry udostępniane są zgodnie z ograniczeniem wieku określonym przez producenta.

§ 11. Przepisy porządkowe

  1. W Bibliotece obowiązuje zakaz: wstępu osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spożywania napojów i posiłków, zakłócania porządku.
  2. Jeśli placówka dysponuje szatnią, Czytelnik zobowiązany jest zostawić w niej okrycie wierzchnie. Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Czytelnicy niepełnoletni mogą mieć ograniczone prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych oraz multimedialnych w Bibliotece na żądanie rodziców lub opiekunów.
  4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi.
  5. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy oraz związane z nieprawidłowym użyciem sprzętu lub oprogramowania.
  6. Zmiany Regulaminu oraz bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na witrynie internetowej Biblioteki (www.chbp.chelm.pl).
  7. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki (ul. Partyzantów 40).
  8. Czytelnik, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
  9. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie prawo decyzji przysługuje dyrektorowi Biblioteki.
  10. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Tekst ujednolicony na podstawie:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 24.05.2018r. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2019 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 10.10.2019 r. W SPRAWIE WPROWADZENIA ANEKSU NR 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORESTTI W CHEŁMIE.