Deklaracja dostępności

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

  • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
  • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nierozróżniające kolorów.

Wyłączenia

  • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Treści archiwalne, niewykorzystywane do bieżących zadań Chełmskiej Biblioteki Publicznej opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom, zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-23.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Aneta Malec, e-mail: dostepnosc@chbp.chelm.pl, tel.: 82 563 95 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna, 22-100 Chełm, ul. Partyzantów 40

Część administracyjna biblioteki

Do budynku prowadzi wejście z parkingu od ul. Bohaterów. Po lewej stronie od wejścia znajduje się winda zewnętrzna. W niedalekiej odległości znajduje się winda wewnętrzna. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Część przeznaczona dla użytkowników biblioteki: wypożyczalnie, czytelnie, sala widowiskowa, galerie

Do budynku prowadzi wejście od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z poziomu chodnika. Po prawej stronie od wejścia znajdują się winda i Czytelnia Główna, po lewej mieszczą się Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci oraz Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizulanych. Winda ma oznakowanie w alfabecie brajla. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej budynku w tym sala widowiskowa na 1. piętrze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, na wprost od wejścia oraz na 1. piętrze na prawo od windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Filia nr 1, 22-100 Chełm, ul. Nadrzeczna 5

Do lokalu prowadzi wejście z poziomu chodnika. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W lokalu brak toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Filia nr 2, 22-100 Chełm, ul. Zachodnia 31

Do lokalu prowadzi pochylnia z poziomu chodnika. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na prawo od wejścia. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Filia nr 3, 22-100 Chełm, ul. 11 Listopada 4

Do lokalu prowadzi wejście z poziomu chodnika. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W lokalu brak toalety dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

3 pracowników ChBP (budynek główny, ul. Partyzantów 40) zostało przeszkolonych z podstawowych zasad obsługi użytkowników z niepełnosprawnością (w tym 2 pierwszego kontaktu).